DIY face animal shirt

- Áo sơmi.
- Màu vẽ áo.
- Hình động vật cần in.
- Cọ, dao rọc giấy...
- Giấy ăn
- Giấy dày lót áo.


- Shirts.
- Color paint coat.
- Pictures of animals in need.
- Brush, paper knives ...
- Paper feeding
- Thick lining paper.


In hình cần vẽ ra giấy A4 (hoặc A3, A2 tùy ý...).
- Dúng dao rọc giấy rọc bỏ phần in đen.

- In need of drawing on paper A4 (or A3, A2 arbitrary ...).
- Do not leave the paper knife in black pulley.Do hình mình hơi lớn so với giấy nên mình dán thêm giấy xung quanh để tránh tô màu lem lên áo ^____^

Due to its shape slightly larger than the paper, so I glued paper around to avoid coloring the clothes ^ ____ ^


- Đặt giấy lót dày vào trong áo để tránh lem màu lên thân sau áo ( quên chụp hình đoạn này T____T").
- Sau đó dúng băng keo dán cố định lên áo ( phần muốn in :)_

- Place paper liners in thick clothes to avoid smudged on the back jacket (forgot to take a picture this time T_____T ").
- Then use duct tape fixed to the board (like the print :) _


- Lắp lại các chi tiết của hình lại, dán băng keo 1 bên cố định.

- Insert the details of the back, tape 1 side fixed.


- Sau đó dùng cọ và tô lên phần còn trống :)))))))))))))))

- Then use a brush and paint over the space :)))))))))))))))


- Sau đó gỡ băng keo phần còn lại ra và tô màu lên hết tất cả hình.

- Then remove the remaining tape off and paint over all picture.


- Chờ màu hơi khô lại thì tháo bỏ giấy dán ra. Ở đây do mình để màu khô lâu quá nên giấy dính luôn vào áo :(((((. 

- Wait for it to dry a little color to remove the stickers. Here they have too long to dry colored paper stuck to the shirt: (((((.


- Sau cùng dùng giấy ăn đặt lên hình vẽ, rồi dùng bản ủi là lên phần áo vừa vẽ.

- Finally, use paper towel placed on the drawing, and then use the iron on the shirt is just drew.


- Taaa daaaa....... xong rồi !!!!!!!!!!!!!!

- finally finished !!!!!!!!!!!!!!!!!


0 nhận xét:

Allamanda cathartica L